หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และการคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีท ในการควบคุมโรคโดยชีววิธี
Epidemics of Root and Stem Rot Disease of Durian Variety Long-Lublae and Screening of Actinomycetes for Biological Control

หัวหน้าโครงการ ดร.วันวิสาข์ พิระภาค (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.วันวิสาข์ พิระภาค (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
  3. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เปรียบเทียบความชุกของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าที่ระบาดในสวนทุเรียนที่ปลูกในรูปแบบวนเกษตร และปลูกในรูปแบบพืชเชิงเดี่ยว
2. วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนพันธ์หลงลับแล
3. สำรวจและรวบรวมเชื้อแอคติโนมัยซีทในดินและเอนโดไฟต์ของทุเรียน
4. คัดเลือกหาเชื้อแอคติโนมัยซีทที่มีความสามารถในการควมคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในสภาพห้องปฏิบัติการ
5. ทดสอบประสิทธิภาพและรูปแบบการนำไปใช้ของเชื้อคัดเลือกเพื่อการควบคุมโรคในสภาพโรงเรือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนหลงลับแล ได้แก่ ความรุนแรงของโรค ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรค
2. ทราบชนิดและความหลากหลายของเชื้อแอคติโนมัยซีทในดินและเอนโดไฟต์ของทุเรียน
3. ได้เชื้อแอคติโนมัยซีทที่มีความสามารถในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า
4. เชื้อแอคติโนมัยซีทที่มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ควบคุมโรคในสภาพโรงเรือนได้
5. เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เกษตรตำบล และอบต. ในการให้คำปรึกษาในการควบคุมโรคของทุเรียนหลังจากหมดโครงการ
6. เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th