หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ปีที่ 1
Purple Rice Improvement for Yield and Photoperiod-Insensitivity

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาวิธีการคัดกรองลักษณะแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง
2. เพื่อคัดเลือกลูกผสมระหว่างข้าวก่ำกับพันธุ์ข้าวสมัยใหม่
3. เพื่อเป็นฐานพันธุกรรมและฐานข้อมูลในโครงการปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th