หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของลำไย
Development of Biocontrol Product for Postharvest Disease of Longan Fruit

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สำหรับควบคุมการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุสำคัญและลดความเกิดโรคโรคผลเน่าภายหลังการเก็บเกี่ยวในผลลำไย
2. เพื่อพัฒนาสารชีวภัณฑ์ต้นแบบและวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของผลลำไยสด โดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ร่วมกับสภาพเก็บรักษาที่เหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th