หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดินเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
Selection of actinomycetes from soil to inhibit Ralstonia solanacearum causal agent of tomato bacterial wilt disease

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกาญจนา วิชิตตระกูลถาวร (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. แยกเชื้อแอกติโนมัยซิสจากดินบริเวณที่มีการปลูกมะเขือเทศ
2. ทดสอบและคัดเลือกเชื้อแอกติโนมัยซิสที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศในสภาพห้องปฏิบัติการและในสภาพเรือนทดลอง
3. ศึกษาลักษณะสัณฐานและจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์แอคติโนมัยซิสที่มีประสิทธิภาพในยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวเขียว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
2. สามารถนำไปใช้ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศในการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ได้
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศและพืชตระกูลเดียวกับมะเขือเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคุมโรคพืชชนิดอื่นได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th