หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและพัฒนาพันธุ์พริกหนุ่มเขียวเพื่อการผลิตน้ำพริกหนุ่ม
Evaluation and development of green chili cultivars for green chili paste

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกพันธุ์พริกจากการปรับปรุงพันธุ์ที่ดำเนินการต่อเนื่องภายในภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผลิตน้ำพริกหนุ่มอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือ
2. พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พริกหนุ่มเขียวให้มีคุณภาพและลักษณะทางพืชสวนที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูป และมีความต้านทานโรค
3. ผลิตและพัฒนาพันธุ์พริกเพื่อการส่งเสริมและัพัฒนารายได้ให้กับเกษตรกรในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้พันธุ์พริกที่มีความเหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นน้ำพริกหนุ่ม มีปริมาณเนื้อเยอะและมีน้ำน้อยมีสีที่สม่ำเสมอ มีลักษณะที่ดีทางพืชสวน มีความต้านทานต่อโรคเหี่ยว และสามารถพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้มีผลผลิตสูงเท่าเทียมกับพันธุ์การค้า ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและเผยแพร่การผลิตเมล็ดพันธุ์ออกสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้และสามารถผลิตเมล็ดไว้ใช้เองในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th