หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสีผิว และคุณภาพผลของมะม่วงพันธุ์มหาชนก
Peel color development and fruit guality of mango cv. Maha chanok

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีพัฒนาคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก
2. สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อการส่งออก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th