หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เพิ่มความตระหนักด้านสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.เชิดศักดิ์ ใจแข็ง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th