หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มคลัสเตอร์ส้ม เชียงใหม่ เพื่อการปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 3. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 5. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 8. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 9. นางสาวสุรัติวดี ภาคอุทัย (นักวิจัยร่วม)
 10. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 12. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (35 KB)
ดาวน์โหลด : 716 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ของสายการผลิตอุตสาหกรรมส้มปลอดสารพิษ ของผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมส้มในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการรวมทั้งการขยายช่องทางการตลาดทั้งส้มผลสดและแปรรูป ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
3) เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของส้มไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรผู้ผลิตในประเทศ
4) เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่าย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ตลอดห่วงโซ่ของสายการผลิตอุตสาหกรรมส้มให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรชาวสวนส้มในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th