หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช.
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

สร้างผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th