หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวบางชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2558)
Utilization of Cooling and CO2 Enrichment for Some Temperate Crops Production in Greenhouse (Phase 2 : 2558)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางวรนุช คงแก้ว (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th