หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ระยะ 2
The use of waste material from seed lac production as organic fertillizer phase II

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย THEVARAYA CO.,LTD.
วันที่ดำเนินการ 15 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ครั่งโดยใช้ปูนโดโลไมท์ และประเมินศักยภาพของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครั่งที่ได้จากการหมัก สำหรับการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่ได้จากเสียในกระบวนการผลิตครั่งเม็ด ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับนำไปใช้ในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
2. เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th