หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของพืชพรรณในป่าที่ได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Flora diversity in the florest Area of Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre subsequent to the Royal initiative development

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 24 มีนาคม 2553 - 23 มีนาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. นายศรีวรรณ ต้นนาค (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของประชากรกล้วยไม้ เฟิร์น และไม้ยืนต้นบางชนิดในแต่ละฤดูกาล ภายในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา 4 รูปแบบ 2. เพื่อทำแผนที่ความหนาแน่นของประชากรกล้วยไม้ เฟิร์น และไม้ยืนต้นบางชนิดในพื้นที่ป่าที่ได้รับการพัฒนา 4 รูปแบบ 3. เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายและความหนาแน่นของพืชพรรณระหว่างพื้นที่ป่าลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาแต่ละรูปแบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบผลการพัฒนาลุ่มน้ำในรูปแบบต่างๆตามพระราชดำริที่มีต่อการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของป่าไม้ ได้ข้อมูลพืชพรรณ ความหนาแน่นของพรรณไม้ในศูนย์ศึกษาฯ ทำให้สามารถนำไปวางแผนการจัดการ เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และส่งผลในแง่การอนุรักษ์ นอกจากนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในแง่ความหลากหลายของพืชพรรณ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th