หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสมาร์ทแพคเกจจิ้งโดยเทคโนโลยีพลาสมาไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จ (DBD:Dielectric Barrier Discharge) สำหรับมะเขือเทศราชินี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 30 พฤศจิกายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสลายปริมาณสารพิษทางการเกษตรตกค้างในมะเขือเทศราชินีด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของผู้ประกอบการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ประกอบการมีกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน MRL ช่วยสร้างความน่าเชือถือและเปิดโอกาสทางธุรกิจ
2. ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากสารพิษทางการเกษตรปนเปื้อน
3. สามารถต่อยอดไปสู่ผลผลิตทางการเกษตรเชิงเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th