หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
  7. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (นักวิจัยร่วม)
  8. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สาธิตการผลิตผักไมโครกรีนคุณภาพจากเมล็ดพันธุ์ปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตไมโคร กรีน
2. ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้สามารถผลิตผักไมโครกรีนจากเมล็ดพันธุ์ปลอดภัย ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร
3. จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผักไมโครกรีนจากเมล็ดพันธุ์ปลอดภัย และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ พัฒนาการตลาด การท่องเที่ยวเชิงอาหารและประชาสัมพัน์ผักไมโครกรีน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th