หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์พันธุ์พืชจากศูนย์การศึกษาหริภุญไชย (ภายใต้โครงการความหลากหลายของพืชและจุลินทรีย์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
Plant Utilization from Hariphunchai Study Center (Diversity of plants and microorganisms in complementation to the Plant Germplasm Conservation Project of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อปรับปรุงพันธุ์โสมชบาและไม้ใบสกุลเปราะให้มีสีและลักษณะที่หลากหลาย
2 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การออกดอก คุณภาพดอกและหัวของโสมชบา
3 เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของคำมอก และพืชบางชนิด และการย้ายปลูกให้ประสบความสำเร็จและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้พันธุ์พืชชนิดใหม่ ที่สามารถพัฒนาการผลิตไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าได้
2 ได้เทคโนโลยีการผลิตโสมชบาที่สามารถนำไปผลิตในเชิงการค้าได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th