หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและการตลาด เพื่อการส่งออกสับปะรดผลสดไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 28 กันยายน 2553 - 29 กันยายน 2554รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. นายกานต์ คงบรรทัด (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 5. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 6. ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 7. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 12. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 13. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 14. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 15. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 16. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เป็นโครงการนำร่องในการช่วงชิงโอกาสจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อขยายตลาดนำเข้าและส่งออกสับปะรดผลสดไทยในประเทศญี่ปุ่น ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกของไทยให้สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการตลาด ไปสู่การผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพเพื่อการส่งออกอย่างครบวงจร ทั้งการจัดการด้านการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดการด้านการตลาด
3. ขยายโอกาสทางการค้าของสับปะรดผลสดจากประเทศไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ด้วยกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อการผลิตสับปะรดของประเทศ (Good Agricultural Practice: GAP) รวมทั้งการผลิตภายใต้มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของประเทศญี่ปุ่น (Japan Good Agricultural Practice : JGAP)
4. ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดผลสดของไทยให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภค จากระบบการตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้า (Traceability System) และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่มผู้ผลิตไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เกี่ยวกับการส่งออกสับปะรดผลสดจากประเทศไทยไปจำหน่ายยังตลาดในประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นรูปธรรม
2. เกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรดพันธุ์นางแล ในจังหวัดเชียงรายได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต และส่งออกสับปะรดผลสดอย่างครบวงจร จนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP และ JGAP และสามารถส่งผลผลิตสับปะรดผลสดไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น
3. ผู้ส่งออกผลไม้สดของไทยได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพในการส่งออกสับปะรดผลสดไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเกิดเครือข่ายผู้ผลิต และผู้ส่งออกสับปะรดผลสดสำหรับการขยายตลาดในระยะยาว
4. อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดผลสดของไทยได้รับการยกระดับให้เป็นที่ยอมรับด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค จากระบบการตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้า (Traceability System) และมีการใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่มผู้ผลิตไทยในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th