หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิดภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนที่ใช้ความเย็นเหลืองทิ้งจากการแปรสภาพของ LNG ปีที่ 3
Research and production and marketing of some temperate crops production under production system in glasshouse using cold energy from LNG regasification process (RM-LNG) (Phase 3-2019)

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2562รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th