หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของปัจจัยในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว
Factors Affecting Temperate Flowers production

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
วันที่ดำเนินการ 14 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  3. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นางรำจวน กิจค้า (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษานำของเหลือใช้จากโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ความเย็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาเป็นปัจจัยการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกของไม้ดอกบางชนิด ได้แก่ ทิวลิป ไฮเดรนเยีย และฟาแลนอปซิส เป็นต้น ภายใต้สภาพการปลูกเลี้ยงในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของต้น และเพิ่มคุณภาพผลผลิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. การปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดระยอง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th