หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
 2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ (นักวิจัยร่วม)
 3. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
 4. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (นักวิจัยร่วม)
 13. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
2. ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์และจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
3. จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ปลอดภัยและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th