หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู (ปีที่ 1)
Development and Technology Transfer of Close Spacing Fruit Orchard Management Off-Season Production of Highland : Case Studies of Longan Litchi and Mango

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 3 กันยายน 2553 - 2 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. Profesor Dr. J.N. Wiinsche (นักวิจัยร่วม) , จาก Universitat Hohenheim Germany
  3. ดร.Sybille Neidhart (นักวิจัยร่วม) , จาก Universitat Hohenheim Germany
  4. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวติณณา เจิรญกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  6. ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาชุดเทคโนโลยีการผลิตลำไยและลิ้นจี่นอกฤดูบนพื้นที่สูงภายใต้เงื่อนไขระบบปลูกชิด
2. เพื่อพัฒนาต่อเนื่องชุดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูบนพื้นที่สูง โดยไม่ใช้สารพาโคลบิวทราโซล
3. เพื่อประเมินผลความสำเร็จของเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลระยะชิดและการผลิตผลไม้นอกฤดูในด้านต้นทุนและผลตอบแทน รวมทั้งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และศักยภาพการรักษาความชื้นของดิน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th