หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ฟักทองแฟนซีสำหรับการผลิตในประเทศไทย
The selection and improvement of Fancy Pumpkin variety for production in Thailand

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 20 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2562รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.กมล งามสมสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th