หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ตรวจประเมินสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อตรวจประเมินปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรที่มีจำหน่ายในท้องตลาด 2.เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th