หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธู์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า (ปีที่ 2)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 26 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. นางรำจวน กิจค้า (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศตามความต้องการของตลาดโลก
2. พัฒนาวิธีการผลิตดอกและหัวพันธุ์ว่านสี่ทิศเชิงการค้า
3. พัฒนาวิธีป้องกันและกำจัดโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1
. ได้พัีนธุ์ว่านสี่ทิศใหม่ และขึ้นทะเบียนพันธุ์ อย่างน้อย 10 พันธุ์
2. เกษตรกรได้โอกาสในการผลิตพืชพันธุ์ใหม่เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. ได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th