หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบพันธุกรรมข้าวก่ำพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ ปีที่ 1 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
Using Molecular Marker in Identifying Local Purple Rice for Germplasm Conservation and Plant Breeding

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ microsatellite marker ระบุความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมือง
2. เพื่อจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นประโยชน์ของเชื้อพันธุกรรมข้าว
3. เพื่อช่วยในการคัดเลือกในลูกผสมชั่วต่างๆ ในโครงการปรับปรุงพันธุ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th