หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรลำไยเชิงลึก
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 5 สิงหาคม - 4 ธันวาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
  4. นางสาวบุณรดา ไชยกันทา (นักวิจัยร่วม)
  5. นางพัชรินทร์ ปลุกเสก (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำคลังข้อมูลและสารสนเทศลำไยเชิงลึก ที่ทันสมัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำหรับการยกระดับฐานความรู้งานวิจัยลำไยของประเทศไทยก้าวสู่ระดับสากล เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับลำไยแลผู้สนใจ
2. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศแผนที่สิทธิบัตรลำไยให้นักวิจัยลำไยของไทยได้ทราบ ติดตาม และทำการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ตลอดจนสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีการต่อยอดและมีศักยภาพใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th