หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ การพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง และการทดสอบเชิงพาณิชย์
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2551 - 30 เมษายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวพิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทดสอบสารเคลือบผิวทางการค้าบางชนิดที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งในเชิงการค้า
2. พัฒนาส่วนผสมของเแวกซ์เพื่อทำนำมาทดลองใช้สำหรับเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
3. ศึกษาถึงผลของสารเคลือบผิวทางการค้าบางชนิดที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบผิวผลสัมพันธุ์สายน้ำผึ้งต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ทางชีวเคมี และอายุการเก็บรักษาของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบผลของสารเคลือบผิวทางการค้าบางชนิดต่อการตอบสนองทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา ทางชีวเคมี และอายุการเก็บรักษาของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งในเชิงการค้า
2. ได้สารเคลือบผิวที่เหมาะสมกับผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
3. ทราบถึงผลของสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้นต่อการตอบสนองทางกายภาพ ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
4. ทราบอายุการเก็บรักษาของผลส้มทั้งที่อุณภูมิห้องและอุณภูมิ 5 องศาเซลเซียส      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th