หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia (2560) (ภายใต้โครงการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
Cultivation of Indigenous Vegetables in Genus Elsholtzia

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวชลธิชา ใจมาแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.) เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชผักในสกุล Elsholtzia ที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร
2.) เพื่อศึกษาวิธีการปลูกเลี้ยงดูแล ปัญหา และการให้ผลผลิตของพืชผักในสกุล Elsholtzia จำนวน 3 ชนิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ด้านวิชาการ: เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร, ใช้ประกอบการเรียนการสอน
- ด้านสังคมและชุมชน: ส่งเสริมการปลูกให้เกษตรกรที่สนใจ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th