หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสารชีวภาพควบคุมแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis Hendel) จากน้ำมันหอมระเหยของพืชสกุลกะเพรา-โหระพาบางชนิด
Development of Fruit fly (Bactrocera dorsalis Hendel) Biological control from Essential Oil of some Ocimum spp.

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สรณะ สมโน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท แฮนด์ฮาเวสต์ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สรณะ สมโน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจิรัชยา วิเศษโกมลมาศ (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัท แฮนด์ฮาเวสต์ จำกัด
  3. ดร.พอล เพจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชสกุลกะเพรา-โหระพา บางชนิด
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการดึงดูง และการกระตุ้นการผสมพันธุ์ของแมลงวันทอง โดยน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลกะเพรา-โหระพา
3. เพื่อศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลกะเพรา-โหรพาต่อแมลงวันทอง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th