หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อ้นเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
Determination of Plant Species Diversity, Forest Community Changes and Carbon Stocks in Forest Ecosystems in Huay Hong Khrai Royal Development Study Center, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ ดร.สุภาพ ปารมี (กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.สุภาพ ปารมี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุนทร คำยอง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพือศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (species) สกุล (genus) และวงศ์ (families) ของพรรณไม้ในป่าเต็งรังและเบญจพรรณ รวมทั้งจำนวนประชากรของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในป่า
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าเต็งและเบญจพรรณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นสภาพความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศป่าไม้
3. เพื่อศึกษาผลผลิตปฐมภูมิของป่าเต็งรังและเบญจพรรณ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และจำนวนประชากรของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในป่าเต็งและป่าเบญจพรรณ รวมทั้งชนิดพันธุ์ไม้ที่บุกรุกหรือนำมาปลูกแทรกในป่าธรรมชาติดั้งเดิม
2. ทำให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าเต็งและป่าเบญจพรรณ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมพืช (จำนวนชนิด ประชากร การจัดชั้นในแนวดิ่งและการกระจายตามพื้นที่) และปริมาณผลผลิตปฐมภูมิในป่า
3. ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ประเมินการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th