หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงวิธีต้านการชะกร่อนและการเก็บเกี่ยวน้ำในดินโดยการปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ์เพื่อเพิ่มการผลิตพืชผสมในระบบเกษตรน้ำฝนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัด ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการ เรื่อง การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3)
Improvement of Anti-Erosive and Water Harvesting Practices in Alley Cropping to Increase Sustainable Rainfed Multiple Crop Production on Sloping Land

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายศิวะพงศ์ นฤบาล (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาว อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อทดสอบการปลูกพืชผสมที่เหมาะสมในระบบเกษตรน้ำฝนบนพื้นที่ลาดชัน โดยการเพิ่มความหลากหลายของพืชไร่ที่ปลูกหมุนเวียนในระบบเหลื่อมฤดูระหว่างแถบอนุรักษ์ไม้ผลผสม โดยจัดการให้มีผลผลิตที่หลากหลายตลอดปี และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถาวรยั่งยืนตลอดไป
2) เพื่อทดสอบการใช้วัสดุคลุมดินจากใบพืชบางชนิดและการใช้สารดูดความชื้นโพลีเมอร์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืชตลอดปี
3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของงบดุลน้ำ และงบดุลธาตุอาหารพืชบางธาคุ ภายใต้ระบบพืชและวิธีการปลูกพืชแบบต่างๆ ในการสร้างรูปแบบจำลองของระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน โดยใช้คุณสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของดินและปริมาณฝนในปีที่ผ่านมา เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปลูกพืชตลอดปี
4) เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเผยแพร่ระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชัน สู่เกษตรกรในล่มน้ำใกล้เคียง โดยเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติ ปรับใช้ปลูกพืชอื่น ๆ ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

i) เกษตรกรสามารถเลือกระบบพืชที่เหมาะสมได้ถูกต้องตามสภาพดิน และ ภูมิอากาศและมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ปลูกได้อย่างยั่งยืน
(ii) ผลผลิตในฤดูแล้งจากไม้ผลบางชนิดอาจเพิ่มรายได้ให้ เกษตรกรอย่าง ยั่งยืนตลอดไป
(iii) ป้องกันการชะกร่อนและการสูญเสียดินได้อย่างสมบูรณ์ สร้างสมดุลของ ระบบนิเวศน์วนเกษตร และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม (แม่น้ำ ลำธาร) ได้ อย่างยั่งยืน
(iv) ได้รูปแบบจำลองสำหรับระบบการเกษตรน้ำฝนบนพื้นที่ลาดชันที่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การขยายผลในลุ่มน้ำอื่นๆ ให้กว้างขวางในระดับภูมิภาคต่อไป
(v) การทำไร่เลื่อนลอยอาจถูกทดแทนโดยระบบการปลูกพืชในร่องระหว่าง แถบอนุรักษ์ไม้ผลผสมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนำไปสู่ระบบเกษตรน้ำฝนบน พื้นที่ลาดชันอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การเผาไร่ร้างในฤดู แล้ง (ลดมลพิษหมอกควันในบรรยากาศ) ลดตะกอนในแหล่งน้ำต่างๆ ลด ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th