หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจประชากรว่านจูงนางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2552)
Population Survey of Geodorum in Khun Mae Kwuang National Reserved Forest

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2552 - 30 พฤศจิกายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. การประชุมวิชาการและตีพิมพ์ใน Proceeding (ภาคบรรยาย) : พิชิต เหลืองหิรัญ ฉันทลักษณ์ ติยายน และศิวาพร ธรรมดี
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบสถานการณ์การอยู่รอดและการกระจายพันธุ์ของว่านจูงนางในพื้นที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง จ. เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการเจริญเติบโตของว่านจูงนางในสภาพธรรมชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานการณ์การอยู่รอดและการกระจายพันธูของว่านจูงนางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสกุลนี้
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการเจริญเติบโตของว่านจูงนางในสภาพธรรมชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th