หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในปทุมมา
Evaluation of PRE herbicides effciency in Siam Tulip (Curcuma spp.)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th