หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Effects of Nitrogen and Phosphorus on Growth, Development and Bioactive Compounds levels of hydroponically grown Stevia Rebaudiana

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.Mohd Yusoff Abdullah (นักวิจัยร่วม) , จาก Faculty of Plantation & Agrotechnology Malaysia
  3. ดร.Nor Azma Yusuf (นักวิจัยร่วม) , จาก Faculty of Plantation & Agrotechnology Malaysia
  4. ผศ.ดร.สรณะ สมโน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To give better description on the visual symptoms of stevia plants under the deficiency of some macro nutrients
2. To understand the effect of nitrogen, phosphorus and nitrogen/phosphorus ration on growth, development and levels of stevioside and rebaudioside A in stevia rabaudiana grown in hydroponic system      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th