หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เพิ่มคุณภาพข้าวไทยด้วยการจัดการธาตุอาหาร ปีที่ 1 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
Improving quality of Thai rice with nutrient management

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) บ่งชี้ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารกับคุณภาพข้าว
2) บ่งชี้ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารมหธาตุกับจุลธาตุในการกำหนดการสะสมธาตุเหล็กธาตุและสังกะสี ในเมล็ดข้าว
3) พัฒนาสูตรธาตุอาหารเพิ่มคุณภาพเมล็ดข้าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดคุณภาพข้าว
2) ได้วิธีการเพิ่มคุณภาพข้าว
3) ได้วิธีการเพิ่มธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าว
4) ได้สูตรธาตุอาหารเพิ่มคุณภาพเมล็ดในข้าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th