หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วันที่ดำเนินการ 17 สิงหาคม 2552 - 17 ธันวาคม 2553กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. นายกานต์ คงบรรทัด (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 5. ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 8. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 13. ดร.วิลาวัลย์ คำปวน (นักวิจัยร่วม)
 14. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 15. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 16. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 17. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 18. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ให้สามารถปรับตัวและ พัฒนาคุณภาพการผลิตลิ้นจี่ ตลอดห่วงโซ่ของการผลิต การแปรรูป การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ การตลาด
2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในเรื่องการวางแผนการ ผลิต การวางแผนการตลาด ระบบการจัดการด้านบัญชี
3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในด้านทักษะให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ ในเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาและการรักษาผิวของลิ้นจี่ ให้สีผิวยังคงเป็นสีแดงสดได้นาน กว่าเดิม และตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและนอกประเทศ
4 เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าของสินค้าลิ้นจี่ผลสดและลิ้นจี่แปรรูปที่มีคุณภาพที่ดี ทั้ง ตลาดภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) และการใช้ตราสัญลักษณ์สินค้า เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ ความ ปลอดภัยในการบริโภค
5 เพื่อยกระดับการผลิตลิ้นจี่ผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและมี มาตรฐานที่เป็นสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 เกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจมีความรู้และความเข้าใจและสามารถผลิตลิ้นจี่ผลสดที่มี คุณภาพที่ดีและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ
2 เกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจสามารถปฏิบัติและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและการรักษา สีผิวของลิ้นจี่ผลสด ผลผลิตมีความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในการรมควัน
3 เกษตรกรสามารถขยายช่องทางการตลาดเพื่อการจำหน่ายลิ้นจี่ผลสดและลิ้นจี่แปรรูป ได้ ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและได้ราคาที่ดี ส่งผลทำให้เกษตรกรมีเศรษฐกิจที่ดีและสามารถแข่งขันเพื่อลด ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดเสรีทางการค้าได้อย่างยั่งยืน
4 เกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจสามารถพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาดและระบบการ ตรวจสอบย้อนกลับของความปลอดภัยทางอาหารได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถยกระดับสินค้า ทั้งลิ้นจี่ผล สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5 การรณรงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริโภคลิ้นจี่ผลสดและ ผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ จะส่งผลให้เกิดการสร้างกระแสนิยมการบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และ ทำให้เกษตรกรสามารถขยายช่องทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
6 เป็นโครงการตัวอย่างสำหรับเกษตรกรอื่นๆ ในการปรับตัวเพื่อการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th