หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การขยายพันธู์ดาหลาลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ
In vitro propagation of hybrid

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ทราบเทคนิคและสูตรอาหารเพื่อการขยายพันธู์ดาหลาลูกผสมต้นคัดเลือกให้ได้ต้นที่มีความสมบูรณ์จำนวนมากในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เทคนิคการขยายพันธู์ดาหลาลูกผสมต้นคัดเลือกและขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นให้ได้จำนวนมาก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th