หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันไซโตพลาสซึมและเครื่องหมายโมเลกุล
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th