หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การนำเข้าของอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนกล้วยไม้แวนดาลูกผสม
Inorganic and organic nitrogen uptake in Vanda hybrid

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2565กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการนำเข้าของอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนในกล้วยไม้แวนดาลูกผสม
2. เพื่อศึกษาผลของอินทรีย์ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แวดดาลูกผสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถพัฒนาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแวนดา และเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th