หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งโพรงด้วยกระบวนการสร้างรังเทียม
The Development in Apis cerana F. Beekeeping

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นายเรืองฤทธิ์ สุรินทร์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาววรรณวราค์ พัฒนะโพธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเลี้ยงผึ้งโพรงด้วยกระบวนการสร้างรังเทียม
2. เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการรังผึ้งโพรง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. เพื่อเปรียบเทียบการผสมเกสรของผึ้งโพรงและชันโรง ในพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น กาแฟ, ลำไย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th