หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
Research and Development of Genus Phalaenopsis and Related Genus for Industrial Usage

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางวรนุช คงแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสให้เป็นพันธุ์ที่มีฐานพันธุกรรมเป็นกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และเป็นพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทย
2. ทราบเทคนิคและสูตรอาหารในการขยายพันธุ์ให้ได้ต้นลูกผสมที่มีความสมบูรณ์จำนวนมากในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
3. เพื่อตรวจสอบพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอและพัฒนาเครื่องหมายจำเพาะต่อกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ ดอไรทิสลูกผสม และ ฟาแลนอปซิสลูกผสม
4. เพื่อทราบผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและการควบคุมการออกดอกของกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสลูกผสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้พันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะแปลกไปจากเดิมที่เคยมีพันธุ์จำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งอาจนำไปจดสิทธิบัตรได้
-ได้วิธีการขยายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ชุดที่ผสมตัวเอง สกุลฟาแลนอปซิสและลูกผสมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ผลิต เกษตรกร หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในทางการค้าได้
-สามารถยืนยันพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ สำหรับกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์—ลูกผสมดอไรทิสและลูกผสมฟาแลนอปซิส และใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเพื่อศึกษาลักษณะอื่นต่อไป ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ยืนยันพันธุ์ได้
-ทราบวงจรชีวิตและพฤติกรรมการออกดอกของฟาแลนนอปซิส และลูกผสมของสกุลที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์เกษตรกรในแง่การผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th