หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 1
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วันที่ดำเนินการ 17 สิงหาคม 2552 - 18 สิงหาคม 2553กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. นายกานต์ คงบรรทัด (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 5. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
 6. นางสาวฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 8. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 9. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 13. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 14. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 15. ดร.วิลาวัลย์ คำปวน (นักวิจัยร่วม)
 16. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 17. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 18. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 19. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 20. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่ของการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการตลาด ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกส้มสายน้ำผึ้งที่ไม่สามารถปรับตัวและจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแนววิธีคิด และอาชีพของตนเองไปสู่การทำอาชีพใหม่ทดแทน
2 เพื่อปรับเปลี่ยนและทดแทนวิธีการผลิต การแปรรูปและการตลาดของสินค้าเกษตร เชิงเดี่ยว มาสู่การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การพัฒนา และการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีระบบของ ตลาดสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลาย
3 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชนให้แก่เกษตรกรสมาชิก ที่ จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ทดแทน มาสู่การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพที่ได้ มาตรฐานมีความปลอดภัย และมีความหลากหลายในรูปแบบของชนิดสินค้า รวมทั้งการสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกรสมาชิกโครงการ ด้วยระบบการตรวจสอบ ย้อนกลับ (Traceability System)
4 เพื่อศึกษาวิจัยวิธีการป้องกันและกำจัดโรคกรีนนิ่ง รวมทั้งการยืดอายุต้นส้มที่มีเชื้อ สาเหตุพร้อมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการ
5 เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายจากเกษตรกรสมาชิกในโครงการเดิม และเกษตรกร สมาชิกในโครงการนี้ เข้าด้วยกันในอันที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อ การสร้างความได้เปรียบของตนเองและกลุ่มในการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการเปิดเสรีทางการ ค้าของประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 เกษตรกรสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการผลิตตลอดห่วงโซ่ ของการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการตลาดจากส้มสายน้ำผึ้ง ไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่ มีคุณภาพมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ อย่างยั่งยืน
2 สินค้าเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรในโครงการฯมีคุณภาพ ความปลอดภัยและได้ มาตรฐานตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของประเทศ อีกทั้งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับความปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีด้วยระบบ QR Code ที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อ สินค้าที่ผลิตได้
3 ขบวนการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ต่อเนื่อง จะทำให้เกษตรกรสมาชิกใน โครงการที่ 1 สามารถพัฒนาความยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการ เชื่อมโยงเครือข่ายจากเกษตรกรสมาชิกทั้งสองโครงการ (โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2) จะมีส่วน ช่วยในการเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมส้มสายน้ำผึ้งไทย สามารถแข่งขัน และยังคงดำรงธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4 ผลจากงานวิจัยและการพัฒนาเรื่องการป้องกันและกำจัดโรคกรีนนิ่งและการยืดอายุ ต้นส้มที่มีเชื้อสาเหตุ การพัฒนาชุดตรวจสอบโรค และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกิ่งพันธุ์ส้ม สายน้ำผึ้งปลอดโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนทดแทนต้นส้มเดิมที่เกิดโรค จะทำให้เกษตรกรสมาชิก โครงการมีความมั่นคงในอาชีพ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่นมั่นคง และทำให้พื้นที่ เกษตรกรสมาชิกในเขตอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็น แหล่งผลิตส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มี พื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกรีนนิ่ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th