หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระชายดำและการศึกษาการย้ายต้นอ่อนที่ได้จากสภาพปลอดเชื้อออกปลูกในสภาพโรงเรือน
Tissue Culture of Kaempferia parviflora and Study of Acclimatization and Culture of Plantlets in greenhouse condittion

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระชายดำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระชายดำเพื่อใช้ศึกษาการใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคนิคที่ได้ไปใช้กับต้นพันธุ์คัดเลือก ที่มีองค์ประกอบทางเคมีสูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th