หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะเกี๋ยงเชิงอุตสาหกรรม (ภายใต้ชุดโครงการ การใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.))
Technology Development for Industrial Production of Makiang (Cleistocalyx nervosum var. paniala) (Utilization of Makiang ((Cleistocalyx nervosum var. paniala) for Healthy Food and Cosmetics

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ชิติ ศรีตนทิพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.นพพร บุญปลอด (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.สันติ ช่างเจรจา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์เพื่อปลูกเป็นการค้า และการพัฒนาคุณภาพ และปริมาณผลผลิตมะเกี๋ยง
- เพื่อให้ได้ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ที่พอเพียงในระดับอุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการขยายพันธุ์มะเกี๋ยง พัฒนาปริมาณ และคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง หน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ สามารถนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th