หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลกระทบจากระยะเวลาในการสัมผัสพื้นที่สีเขียวต่อการคลายเครียดและการฟื้นฟูสมาธิในวัฒนธรรมต่าง ๆ
Durations of Contact Nature, Stress Recovery and Attention Restoration Across Cultures

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2564รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To what extent does the stress. recovery and attention restoration effects from contact with nature differ among people who was raised in Thailand. Taiwan, and United States?
2. Two what extent does the duration of contact with nature impact the stress recovery and attention restoration effects?      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th