หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) ประจำปี 2560 (Seminar on Thai-German Research Activity Information 2017)
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม 2560รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ระหว่าง วช. และ DFG แก่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในภาคเหนือ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยของ วช. และ DFG อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th