หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว
Relationship between anti-oxidative capacity, iron and zinc in different tissue layers of rice grain

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวสุชาดา จำรัส (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรกศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินการสะสมของธาตุเหล็กและสังกะสี รวมทั้งปริมาณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ในส่วนเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างกัน
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมธาตุเหล็กและสังกะสี ที่มีต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในส่วนเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างกัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th