หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อิทธิพลของระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุนในระบบวัสดุปลูกไร้ดิน
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. กฤษฎา หงษ์ทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. สัญญา แวดภา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th