หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของเรฟซีด
Nutrients managemetn and growth and development of Rape seed (Brassica napus L.)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 24 เมษายน 2557 - 23 เมษายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเรฟซีด
2. เพื่อศึกษาปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตเรฟซีด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แนวทางการจัดการธาตุอาหารเพื่อผลิตเมล็ดเรฟซีด
2. ได้ข้อมูลสรีรวิทยาการเจริญเติบโต และผลผลิตเรฟซีด
3. สามารถผลิตเมล็ดเรฟซีดเพื่อเป็นพืชน้ำม้ันในประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th