หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งในโรงเรือนกันแมลง
Feasibility study on growing mandarin cv. Sai Nam Phung in insect-protected greenhouse

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตส้มสายน้ำผึ้งปลอดภัยคุณภาพสูงในระบบโรงเรือนกันแมลง ทั้งด้านเทคนิคการจัดการ การเงิน และการตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการเงินของการปลูกส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพสูงภายใต้ระบบโรงเรือนกันแมลง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักวิจัยและ สกว. ในการศึกษาการเพาะปลูกในโรงเรือนจริง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th