หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกที่เป็นทางเลือก)
Study on the methods to increase Curcuma rhizome yield

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 31 มีนาคม - 25 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาอลของช่วงการปลูกที่เหมาะสมในแต่ละระดับความสูงของพื้นที่ต่อคุณภาพของปทุมมาและกระเจียว
2. เพื่อศึกษาชนิดของปทุมมาและกระเจียวที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th